เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ/รายงานผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 (สขร.1)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558 (แบบ สขร.1)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (แบบ สขร.1)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 (แบบ สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (แบบ สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (แบบ สขร.1)
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (เพิ่มเติม)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 (สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 (สขร.)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงถนนฯ จำนวน 5 โครงการ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ภาคเรียน 1/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 473253 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 10 คน ::