ข้อมูลทั่วไป : เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.1) สภาพทั่วไป
     เทศบาลตำบลแม่สาย เป็นชุมชนที่มีความสำคัญมากชุมชนหนึ่ง เนื่องมาจากตั้งอยู่ชายแดนมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิดกับประเทศเมียนม่าร์   ในอนาคตเพื่อการพัฒนาโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ     ความสำคัญของเมืองแม่สายจะยิ่งทวีขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม  โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจปรากฏขึ้น   อาจจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆอันได้แก่  ปัญหาการจราจร  ปัญหาการระบายน้ำ  และภาวะมลพิษทางน้ำ ปัญหาการขาดพื้นที่ถาวรสำหรับใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมหรือชุมชนแออัด ปัญหาที่เกิดจากความไม่เป็นระเบียบของเมืองทั้งในรูปร่าง ลักษณะ ขนาด และการใช้สี เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีส่วนให้เมืองแม่สายด้อยคุณค่าลง และควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้เมืองแม่สายสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

1.2) ลักษณะที่ตั้ง
    เทศบาลตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ติดกับชายแดนไทยกับประเทศเมียนม่าร์อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ  63 กิโลเมตร   โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
อาณาเขตด้านทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนม่าร์มีลำน้ำสายเป็นแนวพรมแดน
อาณาเขตด้านทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อาณาเขตด้านตะวันตก และด้านทิศใต้ ติดกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
1.3) ประชากร   (ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร   ณ 30 ธันวาคม 2558)
 

ตารางแสดงจำนวนประชากรรวมในช่วง 3 ปีย้อนหลัง

 

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

ชาย (คน)

13,476

9,804

9,771

หญิง (คน)

15,603

10,802

10,3742

รวม (คน)

29,079

20,606

20,513

บ้าน (หลังคาเรือน)

12,778

12,256

12,139

 

2. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1)  การคมนาคมขนส่ง
     ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หรือ ถนนสายเอเชีย 1 (A-1) ระยะทางจากอำเภอแม่สายถึงอำเภอเมืองเชียงราย  บนเส้นทางถนนพหลโยธิน  ประมาณ  63  กิโลเมตร  การคมนาคมขนส่งมีได้ทางเดียว  คือ ทางบก  โดยมีสถานีขนส่งอำเภอแม่สาย  1  แห่ง  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล  ประมาณ  2 กิโลเมตร 

2.2) ถนนและสะพาน

ตารางสรุปพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย

สภาพผิวถนน

จำนวน

ความยาว

พื้นที่ถนน

 

( สาย )

(กิโลเมตร)

( ตารางเมตร )

ลูกรัง

-

-

-

ดิน

5

0.325

1,320.00

ลาดยาง

29

7.036

38,779.50

คอนกรีต

202

35.363

180,446.50

รวม

236

42.724

220,546


2.3) การไฟฟ้า 
      ครัวเรือนในเขตเทศบาลทุกครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  โดยใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย  


2.4) การประปา 
     ชุมชนในเขตเทศบาล  ใช้บริการจากการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานประปาเขต 9  จังหวัดเชียงใหม่  และสามารถให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลได้ครบทุกครัวเรือน 


2.5) การสื่อสาร  และโทรคมนาคม
     เทศบาล  มีศูนย์วิทยุสื่อสารประจำเทศบาล  โดยใช้ความถี่ 162.550 เมกกะเฮิร์ท นามเรียกขานคือ  “เหนือสยาม” มีกำลังส่ง  10 วัตต์


2.6) ลักษณะการใช้ที่ดิน 
     พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีจำนวน  5.13  ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,206 – 1 – 00 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลาด สถานบริการ ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่ว่างและพื้นที่การเกษตร 


2.7) การไปรษณีย์  โทรเลข 
     ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์  การใช้บริการไปรษณีย์จะติดต่อที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สาย  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำและห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  ประมาณ  2  กิโลเมตร .ในปัจจุบันที่ทำการไปรษณีย์แม่สายได้ทำการเปิดสาขาย่อยใกล้กับด่านพรมแดน (ตรงข้ามปากทางขึ้นดอยเวา) แล้ว ซึ่งได้ให้บริการครบเช่นเดียงกัน


2.8) ระบบเสียงตามสาย
      เทศบาล  ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสายให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน 

3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ


การพาณิชยกรรมและบริการ 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
ก)  สถานีบริการน้ำมัน                               จำนวน  1  แห่ง
ข)  ตลาดสด                                            จำนวน   5  แห่ง
     1)  ตลาดสดนายบุญยืน      
     2)  ตลาดสดไม้ลุงขน         
     3)  ตลาดสดป่ายาง
     4)  ตลาดสดลินทิพย์ 
    5)  ตลาดสดนายบุญมั่น
ค)  ร้านค้าทั่วไป                           จำนวน  1,884  แห่ง (ข้อมูลงานจดทะเบียนพาณิชย์: กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สาย ณ เดือนมีนาคม 2558) 

สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
1) โรงฆ่าสัตว์ 
     ปัจจุบันเทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบ จำนวน  1  แห่ง  โดยเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน 
2)  สถานธนานุบาล 
     ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีสถานธนานุบาลของเอกชนให้บริการ 1 แห่งด้วย 

สถานประกอบการค้าด้านบริการ
ก)  โรงแรมและรีสอร์ตในเขตเทศบาล  จำนวน  23  แห่ง  ได้แก่
     1)  โรงแรมไททอง                          
     2)  โรงแรมปิยะพรเพลส
     3)  โรมแรมวังทอง                          
     4)  โรงแรมขันทองคำ
     5)  โรงแรมท็อปนอร์ท                   
     6)  โรงแรมเนวี่ โฮมส์
     7)  โรงแรมยูนนาน                          
     8)  โรงแรมเดอะวิคตอรี่
     9)  โรงแรมแม่สาย                        
     10)  บ้านสวนรีสอร์ต
     11)  โชคดีรีสอร์ต                          
     12)  ดอยงามรีสอร์ต
     13)  สุภาวดีรีสอร์ต                        
     14) โรงแรมปิยะเพชร เพลส
     15) โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน       
     16) โรงแรมปิยะพรฮิวล์ พาราไดซ์
     17) โรงแรม ช พาเลซ                    
     18) โรงแรมเอสเฮาส์
     19) โรงแรมยี่ซัน                             
     20) สอนแก้ว รีสอร์ท
     21) กฤษณา รีสอร์ท
     22) โรงแรมกรีนวิวเพลส (ฮาลาล)
     23) โรงแรมสายลมจอยบูติค


ข)  ธนาคารในเขตเทศบาล  จำนวน     15  แห่ง  ได้แก่
     1)  ธนาคารกรุงไทย  
     2)  ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขา 1 ข้างโรงรับจำนำ)
     3)  ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขา 2 หน้าด่านพรมแดน)
     4)  ธนาคารกรุงเทพฯ 
     5)  ธนาคารกสิกรไทย (สาขา 1)
     6)  ธนาคารกสิกรไทย (สาขา 2 ซอยหน้าโรงเรียนเวียงพาน)
     7)  ธนาคารทหารไทย 
     8)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
     9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                   
     10)  ธนาคารออมสิน 
     11)  ธนาคารธนชาต                                                                                           
    12)  ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.)
    13) ธนาคาร CIMB Thai
    14) ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                                                        
    15)  ธนาคาร SME BANK

การอุตสาหกรรม 
     ภายในเขตเทศบาล  ยังไม่มีการตั้งโรงงานเพื่อการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่ใดๆ  คงมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กเท่านั้นที่จัดทำเป็นธุรกิจ   ซึ่งประกอบด้วย 
1.  โรงสีข้าว                          จำนวน    1  แห่ง         
2.  โรงทำเส้นก๋วยเตี๋ยว         จำนวน    4  แห่ง         
3.  โรงน้ำแข็ง                       จำนวน    4  แห่ง         
4.  โรงงานเจียระไนพลอย    จำนวน   8  แห่ง         

4. ข้อมูลด้านสังคม


4.1) ชุมชน
สำหรับเทศบาลตำบลแม่สาย  ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนโดยแบ่งออกเป็น  10 ชุมชนตามเขตของหมู่บ้าน ดังนี้ 
ตำบลเวียงพางคำ  ประกอบด้วย  5 ชุมชน  ดังนี้
1) ชุมชนแม่สาย   หมู่ 1 ต. เวียงพางคำ               
2)  ชุมชนดอยเวา  หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ               
3) ชุมชนดอยงาม  หมู่ 2  ต. เวียงพางคำ
4)  ชุมชนเวียงพาน  หมู่ 3    ต. เวียงพางคำ
5)  ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ              
ตำบลแม่สาย   ประกอบด้วย  5 ชุมชน  ดังนี้
1) ชุมชนเหมืองแดง  หมู่ 2   ต. แม่สาย               
2) ชุมชนป่ายางชุม  หมู่ 6    ต. แม่สาย               
3) ชุมชนเกาะทราย  หมู่ 7   ต. แม่สาย 
4)  ชุมชนป่ายาง   หมู่ 8  ต. แม่สาย
5)  ชุมชนไม้ลุงขน  หมู่ 10  ต. แม่สาย

4.2) การศึกษา

สถานศึกษา  ในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  14  แห่ง  (รวมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน) ได้แก่
1)  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์                           
2)  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย 
3)  โรงเรียนบ้านป่ายาง                                         
4)  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 
5)  โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขน                                      
6)  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 
7)  โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา                
8)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
9)  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)                              
10) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 
11)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร
12) โรงเรียนอารียาวิทย์ 
13) โรงเรียนพิกุลพัฒนศาสตร์
14) โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 


4.3) ศาสนา

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่สายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ดังนั้น  ศาสนสถานส่วนใหญ่จึงเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ  และโดยพื้นที่นี้เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแต่โบราณกาล จึงมีศาสนสถานที่เป็นโบราณสถานอยู่ด้วย   ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย  มีดังนี้ 
1)  วัดพระธาตุดอยเวา                   
2)  วัดพญาสี่ตวงคำ                       
3)  วัดเวียงพาน                            
4)  วัดแม่สาย                              
5)  วัดป่ายาง  
6)  วัดเหมืองแดง
7)  วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงขน) 
8)  วัดพรหมวิหาร
9) สำนักสงฆ์สามัคคีธรรมเกาะทราย
10 สำนักสงฆ์บ้านดอยงาม   
11)  มัสยิดอิสลาม  1  แห่ง                          
12) คริสต์จักร  1  แห่ง

นอกจากนี้ยังมีสุสาน2 แห่ง คือ สุสานเหมืองแดง และสุสานแม่สาย (ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ)

5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำ   
ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีแหล่งน้ำที่สำคัญ   3  แหล่ง    ดังนี้ 

1. ลำน้ำแม่สาย 
มีต้นกำเนิดจากทิวเขาในประเทศเมียนม่าร์ไหลผ่านริมขอบเขตด้านเหนือของเทศบาล เป็น 
เครื่องแบ่งแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนม่าร์ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรวกที่อำเภอแม่สาย และไหลไปออกในเขตอำเภอเชียงแสน การประปาส่วนภูมิภาคแม่สายได้นำน้ำจากลำน้ำแม่สายนี้มาใช้ผลิตน้ำประปา 

2. ลำเหมืองแดง
เป็นลำน้ำสาธารณะที่รับน้ำจากลำน้ำแม่สายที่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเทศบาลโดยผ่านประตูน้ำแล้วไหลจากพื้นที่ด้านตะวันตกของตัวเมืองไปสู่พื้นที่ด้านตะวันออกเข้าสู่ลำคลองชลประทาน และพื้นที่เกษตรกรรม น้ำทิ้งจำนวนหนึ่งจากอาคารและกิจกรรมที่ตั้งอยู่ริมลำเหมืองแดงและร่องระบายน้ำไหลสู่ลำเหมืองแดง 

3. คลองชลประทาน 
รับน้ำจากลำน้ำแม่สายแล้วไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมไปสู่พื้นที่ด้านใต้ของเทศบาลในแนว 
เหนือ – ใต้   โดยมีน้ำบางส่วนจากลำเหมืองแดงไหลลงสู่คลองชลประทานด้วย

การจัดการขยะมูลฝอย
1.) ขยะที่เก็บขนได้รวม 63 ตัน/วัน
2.)  สถานที่กำจัดขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน  95  ไร่    
ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ตำบลเวียงพางคำ ห่างจากเทศบาล  6  กิโลเมตร

 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 132035 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 48 คน ::