เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน พ.ศ.2563
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าเมือง พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้ยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่สาย พ.ศ. 2551
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2545
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศกิจ พ.ศ. 2563
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 540228 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 14 คน ::