เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 17 พ.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 14 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 27 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 14 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 3 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 พ.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 28 มิ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่1 ก.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 10 ก.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 1 ต.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 9 ต.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 ธ.ค. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 12 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 พ.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 27 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ก.ย. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ​ ครั้งที่​ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 28 ก.ย. 2563
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 594200 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 14 คน ::