เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน ผู้ร้อง ตามข้อร้องทุกข์ร้องเรียนดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่สาย โดยกองช่าง ได้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ชร.44, ชร.48, ชร.351, ชร.1001 และชร.1154 ตำบลแม่สาย, ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวอยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลโดยอำเภอแม่สาย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าบริเวณดังกล่าวพบว่ามีร้านจำหน่ายสินค้าก่อสร้างร้านค้าในลักษณะถาวร จำนวน 6 ร้านค้า และเนื่องจากร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าวมิได้อยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของเทศบาลตำบลแม่สายที่จะบังคับร้านจำหน่ายสินค้าให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่กำกับดูแล และเป็นการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลแม่สายได้นำเรียนข้อมูลดังกล่าวให้นายอำเภอแม่สายทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และในการนี้ อำเภอแม่สายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือและได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้ร้านค้าที่มีการก่อสร้างลักษณะถาวรดำเนินการรื้อถอนร้านค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เจ้าของร้านค้าดังกล่าวได้รับทราบและตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1034948 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 24 คน ::