เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุเพลิงไม้อาคารพาณิชย์
ประกาศเมื่อ 30/05/2023 เวลา 16:02:35 น. [เปิดอ่าน 2 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเมื่อ 25/05/2023 เวลา 15:51:05 น. [เปิดอ่าน 2 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 687/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล (Digital Service) สำหรับการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของหน่วยงสยของรับ (digital identita)
ประกาศเมื่อ 18/05/2023 เวลา 13:34:20 น. [เปิดอ่าน 5 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดฯ
ประกาศเมื่อ 11/05/2023 เวลา 16:04:39 น. [เปิดอ่าน 8 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 417/65 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 09/05/2023 เวลา 09:33:05 น. [เปิดอ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ประกาศเมื่อ 05/04/2023 เวลา 15:34:05 น. [เปิดอ่าน 7 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)
ประกาศเมื่อ 04/04/2023 เวลา 16:06:42 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ประกาศเมื่อ 31/03/2023 เวลา 16:54:08 น. [เปิดอ่าน 81 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/03/2023 เวลา 14:37:09 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/03/2023 เวลา 14:35:30 น. [เปิดอ่าน 22 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:21:05 น. [เปิดอ่าน 56 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:20:18 น. [เปิดอ่าน 16 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 01/03/2023 เวลา 15:42:59 น. [เปิดอ่าน 60 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 318/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่และกำหนดแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 23/02/2023 เวลา 16:56:28 น. [เปิดอ่าน 49 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 275/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแม่สายเป็นเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
ประกาศเมื่อ 16/02/2023 เวลา 13:29:48 น. [เปิดอ่าน 71 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่
ประกาศเมื่อ 15/02/2023 เวลา 09:01:00 น. [เปิดอ่าน 40 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ประกาศเมื่อ 10/02/2023 เวลา 15:54:59 น. [เปิดอ่าน 48 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 07/02/2023 เวลา 16:01:33 น. [เปิดอ่าน 44 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 07/02/2023 เวลา 15:59:12 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.2)
ประกาศเมื่อ 01/02/2023 เวลา 11:08:49 น. [เปิดอ่าน 28 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 156 รายการ : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1312920 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 16 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์