เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองคลังนางทับทิม อินทร์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
นางสาวอาริยชาติ อ้ายดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางกุลนิตย์ ทิจินะ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางอารีย์ ทาแกง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางสาวปรียาภัทร จินดายก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางธมลวรรณ ปันศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวชุณห์พิมาณ ทองธนณัฏภพ
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสุวิตรา นรากรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาววราภรณ์ วงค์เตปิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวรุ่งฤดี เงินชุ่ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนายบุญส่ง จันทร์ฉ่อง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานนางสาวนิสรา ใจจุมปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายชัยวัฒน์ กันทะเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม