เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management"  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดการจายอยู่ในตัวบุลคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยเพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organiztion)

ข้อมูลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 52 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2558

ข้อมูลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559

ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายชดเชยกรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายค่าบริการสาธารณสุข ของ อปท. ปี 2559

ข้อมูลการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูลการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้น สำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

ข้อมูลการอบรม อาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) ระหว่างวันที่ 9 -10 มิ.ย. 2559

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น

แนวทางการจัดทำแบบประเมินสมรรถนะของพนักงานเทศบาล

รายงานผลการประชุมสัมนาทางวิชาการด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 2559

ข้อมูลการประชุมสัมมนา "เชียงรายพร้อมไมซ์" (MICE) วันที่ 9-10 กันยายน 2559

แนวพื้นที่เศรษฐกิจ(Economic Corridor) และเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ข้อมูลการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริษัท TOT วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลการประชุมสัมนาเรื่อง "โมเดลไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย" ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 2559

หลักเกณฑ์และมาตรการการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย วันที่ 10 สิงหาคม 2561

การอบรม การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน 10 ก.ย. 2561

การประชุมสัมนา "เหลียวหลัง แลหน้า 3 ปี เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" 11-12 ก.ย. 2561

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)

สื่อประชาสัมพันธ์ "เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น"

คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

ประชุมเชิงประฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น

เคล็ดไม่ลับการทำความสะอาดพื้นที่มีเชื้อ "โควิค" สำหรับประชาชน

เน้นเช็ดไม่เน้นพ่นหยุดความเสี่ยงเชื้อฟุ้งกระจาย

ประชาสัมพันธ์ มาตรการพื้นที่ควบคุม

มาตรการความปลอดภัยของตลาดในสถานการโควิค19

มาตรการความปลอดภัยของตลาดดอยเวาสายลมจอยในสถานการโควิค19

มาตรการความปลอดภัยของตลาดนายบุญยืนในสถานการโควิค19

ข้อมูลรายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) ประเทศไทย

รายงานการเข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)

ข้อมูลรายงานผลการเดินทางไปราชการ "โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ควบคู่ประสบการณ์ บริหารท้องถิ่น" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมสมนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ "Maesai Smart CityW

 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 2857273 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 212 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น