เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลแม่สาย โดยงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกองช่าง งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย และผู้ใหญ่บ้านป่ายาง หมู่ที่ 8 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ในการนี้ กองช่างได้สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การจัดทำถนนลูกคลื่น (ทางลูกระนาด) ทางแยกใกล้ร้าน AK แช่แข็งก่อนถึงทางโค้งมุ่งหน้าสู่ถนนสุสานเหมืองแดง ไม่สามารถดำเนินการจัดทำทางลูกระนาดได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้ง ซึ่งหากติดตั้งจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 2. การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เทศบาลตำบลแม่สายได้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ทางแยก ทางโค้งของถนนสาธารณภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สายไว้แล้ว ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ค่าติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (หน้า 197) จำนวน 611,600 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนเทศบาลตำบลแม่สาย ซอย 18 สี่แยกร้านกาแฟ Coffee time และสามแยกทางเข้าหมู่บ้านเพชนยนต์ ได้บรรจุไว้ในโครงการฯ จำนวน 2 จุด รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย ที่ ชร 52303/202 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่สายได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำร้องนี้
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1035078 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 17 คน ::