เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ***************************************** ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เดือนสิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และขอกันเงิน ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 214981 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 14 คน ::