เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากร

3 ก.ย. 2559 เทศบาลตำบลแม่สาย นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมและสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด 2.เพื่อการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนางานการปรับปรุง และการทำงานเป็นทีม 3.เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และสาธารณะ เพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.เพื่อได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 5.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สาย การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบและร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรการบรรยายครั้งนี้ 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 214969 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 10 คน ::