เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ( วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และขอกันเงิน 4.1 ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.2 ขอกันเงินเบิกตัดปีรายการที่ขอโอนเพิ่ม ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์, หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หมวดค่าครุภัณฑ์, หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 215014 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 14 คน ::