เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม 3.1 การจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 3.2 โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และ แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2559 (กองวิชาการและแผนงาน) ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่และโอนเพิ่มงบประมาณในหมวดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน) ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ่โครงการ ตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการก่อสร้างถนนซอยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1149 ชุมชนป่ายาง ผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ (กองช่าง) ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการสรรหาคณะกรรมการการศึกษา ของเทศบาลตำบลแม่สาย (กองการศึกษา) ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 214957 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 28 คน ::