เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายจำรัส หลวงเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ************************************ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่ 3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างและขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรวม 3,153,000 บาท (กองช่าง) เพื่อดำเนินการดังนี้ 1) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำลึกแบบจุ่ม (Submersible) ขนาด 1.5-3.0 HP มอเตอร์แบบ 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Control) จำนวน 2 ชุดๆ ละ 77,000 บาท รวมเป็นเงิน 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช - งานก่อสร้างตุงหลวงเฉลิม พระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 2,999,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) – เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,375,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และขออนุมัติกันเงิน (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) – เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 854,000 บาท (กองคลัง) 3.4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 (สำนักปลัดเทศบาล) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 537425 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 6 คน ::